א . הגדרת המושג "תאוצה רגעית" הגדרת המושה "תאוצה רגעית " של גוף הנע לאורך קו ישר : כאשר הוף נע לאורך קו ישר אזי תאוצתו הרגעית , , a ברגע rmaiD t כגבול של התאוצות הממוצעות מרגע t עד לרגע , t + At כאשר מרווח הזמן At שואף לאפס . Av [ v ( t + At ) -v ( t ) _ dv ( t ) בלשון מתמטית : ( 13 ) a = 11 m — = lim — T At- » o At At- > 0 At ot כאשר : tvm 'yzn nwrm - v ( t ) - v ( t + At ) מהירות הגוף ברגע t + At ב . המשמעות הגרפית של התאוצה הרגעית באיור 57 מוצג גרף מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר . המשמעות הגרפית של המהירות הממוצעת מרגע t עד לרגע t + At היא שיפוע של המיתר המחבר את שתי הנקודות המתאימות על העקומה . תאוצה ברגע 1 מוגדרת כגבול התאוצות הממוצעות מרגע t עד לרגע At wsxj , t + At שואף לאפס . כל תאוצה ממוצעת כזו מיוצגת על ידי שיפוע המיתר המתאים . נסרטט ( איור ( 57 כמה מיתרים עבור מרווחי זמן At שונים . אפשר לראות באיור כי כאשר At הולך וקטן , הנקודות על העקומה המחוברות על ידי מיתר הולכות ומתקרבות זו לזו , כלומר המיתרים הולכים ומתקרבים למשיק של העקומה ברגע x ושיפועי המיתרים הולכים ומתקרבים ל...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך