א . 1 . ו 0 חת מקום-זמן כדי לפתח נוסחה של מקומו של גוף הנע במהירות קבועה כפונקציה של הזמן , נדון במצב זה : הוף נע לאורך קו ישר . ציר "rain x בכיוון התנועה של הגוף . t מוגדר כרגע מסוים במהלך תנועתו של הגוף ; ברגע זה מקום הגוף מסומן . ^ -ב הגוף נע בתנועה קצובה במהירות ) v איור . ( 16 נתייחס לתנועת הגוף מהנקודה ששיעורה x עד לנקודה כלשהי ששיעורה , x שאליה הגוף הגיע ברגע . / הביטוי למהירות הגוף , על-פי הגדרת המהירות בתנועה שוות-מהירות , ניתן על-ידי : ^ npnD ] NDD במקרים רבים נוכל לבחור At / isroazn rira / 7 / 7 : לכן נוסחה ( 3 ) תצטמצם לנוסחה : הערות : . 1 נוסחה ( 3 ' ) מתארת את מקום הגוף ) , ^ המשתנה התלוי ) כפונקציה של הזמן ) , / , המשתנה הבלתי תלוי ) והיא מכונה נוסחת מקום-זמן עבור תנועה שוות-מהירות . . 2 נוסחה ( 3 ' ) כוללת נוסף לשני המשתנים DA H x שני קבועים nnunn niyDWD . v-1 x Q היא שמקום הגוף , y 7 ra , x כלשהו 7 ., שווה לסכום של המקום ההתחלתי של הגוף , והעתק שלו v ) v 7 - הוא העתקו של הגוף במשך שנייה ^ אחת , לכן vt הוא העתקו של הגוף ב- ;? שניות . (  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך