א . הגדרת יחידת הזסן "שנייה" משנת 1889 עד שנת 1967 אב המידה של הזמן התבסס על היממה השמשית הממוצעת שהיא פרק הזמן החולף בין שתי הופעות עוקבות של השמש בהיותה בנקודה הגבוהה ביותר , מחושב כממוצע לאורך שנה . היממה השמשית הממוצעת חולקה 24-ל פרקי זמן שווים ולכל אחד מפרקי זמן אלה ניתן השם שעה . השעה חולקה 60-ל פרקי זמן שווים וכל אחד נקרא דקה . החלק 60-ה של הדקה נקרא כידוע בשם שנייה . השנייה היא יחידת si לצרכים מדעיים . הסימון התקני של יחידת הזמן "שנייה " הוא s ( האות הראשונה של המילה - second שנייה באנגלית ) למשל , 5 s או . sec בעברית היחידה "שנייה " מסומנת באות ש' ( האות הראשונה של המילה שנייה ) למשל 5 ש י . מספר השניות ביממה הוא : 24 = 86 , 400 s 60 . 60 הגדרת יחידת הזמן "שנייה " משנת : 1889 שנייה היא החלק 1 / 86 400-ה של היממה השמשית הממוצעת . ' כדי שהגדרת ה " שנייה " תהיה חדה יותר , ניתנה ( בשנת ( 1967 לשנייה הגדרה חדשה . המונחים המופיעים בהגדרה מצריכים ידיעת פיזיקה ברמה מתקדמת יותר , למרות זאת נציג את ההגדרה . אם אינך בקיא במונחים - תוכל להסתפק בשלב זה בהכרת ההגדרה משנת 1889 הרשומה לעיל . ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך