הספר כולל פעילויות רבות בצד הטקסטים ופעילויות לסיכום ולחזרה בסופה של כל יחידה . מאגר הפעילויות מגוון : פעילויות פשוטות יחסית המבוססות על הפקת מידע בסיסי מן הטקסט ומן החומר הגראפי , ופעילויות מורכבות יותר המצריכות חשיבה מופשטת - ניתוח , פירוש וכדומה . יש פעילויות שלביצוען נדרש זמן מצומצם , ואחרות הן מקיפות יותר ולביצוען נדרש זמן רב . יש פעילויות המתאימות לעבודה עצמית , ויש כאלה המיועדות לעבודת צוות או לעבודה במליאת הכיתה . נפרט את סוגי הפעילויות : פעילויות רבות עשויות לשמש פתח לדיון במליאת הכיתה או בקבוצה . מכיוון שרבים מנושאי הלימוד נמצאים על סדר היום הציבורי בחברה הישראלית , וחלקם אף שנויים במחלוקת , נראה לנו שהמידע שבספר יכול לתת ביד התלמידים כלים להשתתפות בדיונים על הנושאים האלה . לדוגמה : עמ' , 27 , 24 עמ' 6 ) 139 ג , ( עמ' . 152 מעט פעילויות מכוונות להבנת הנקרא , והמורה יכול להחליט עד כמה הן רלוונטיות לכיתה שלו . לדוגמה : עמ' 175 משימה שניה , עמ' , 184 עמ' 191 משימה ראשונה , עמ' . 213 חלק מהפעילויות מכוונות את התלמידים להפקת מידע מסביבתם ( משפחה , חברים , מכרים , ( 'וכו ולהסקת מסק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית