הספר עוסק במדינת ישראל מהיבטים של הגיאוגרפיה הפיזית , מהיבטים של הגיאוגרפיה של האדם וביחסי הגומלין שבין התחומים . הוא מושתת על עקרונות המקצוע ועל התכנים , המיומנויות והערכים הבאים לידי ביטוי בתכנית הלימודים של מקצוע הגיאוגרפיה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית