פירושים לספר מלכים א ' מלכים א - ' סדרת עולם התנ " ך מלכים א - ' סדרת דעת מקרא על המלוכה בישראל וביהודה אהרוני , י . תשמ " ח . ארץ ישראל בתקופת המקרא - גיאוגרפיה היסטורית ) מהדורה חדשה ומתוקנת . ) ירושלים , ראו במיוחד עמוד ים . 294-247 מזר , ע . תשנ " ח . הערכת תקופת הממלכה המאוחדת לאור הממצא הארכיאולוגי . חידושים בחקר ירושלים ג . 68-60 : ' מזר , ע . תשס " ה . ירושלים במאה העשירית לפסה " נ : הכוס החצי מלאה . חיד ושים בחקר ירושלים י . 22-11 : ' נאמן , נ . עיון היסטורי בספר מלכים לאור כתובות מלכים מן המאה התשיעית לפני הספירה . קתדרה . 108-89 : 100 פינקלשטיין , י . סילברמן , נ . א . תשס " ג . ראשית ישראל - ארכיאולוגיה , מקרא וזיכרון היסטורי . תל אביב . פינקלשטיין , י . סילברמן , נ . א . תשס " ו . דוד ושלמה - בין מציאות היסטורית למיתוס . תל אביב . רייך , ר . תש " ס . הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון . אחיטוב , ש . מזר , ע . ) עורכים . ) ספר ירושלים - תקופת המקרא : . 130-93 ירושלים . על כתיבת ספר מלכים אחיטוב , ש . תשנ " ו . ייעודו של שלמה למל כות בהיסטוריוגרפיה המקראי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית