חלוקת ספר שמואל לשני חלקים ) שמואל א ' ושמואל ) 'ב אינה חלוקה ראשונית . הספר נכתב כיצירה אחת שראשיתה בלידת שמואל וסופה בימי דוד האחרונים . החלוקה היא פועל יוצא של אורך הספר . עם זאת , החלוקה מבטאת שני נושאים עיקריים הנדונים בספר : ימי שאול וימי דוד . ספר שמואל הוא יצירה היסטוריוגרפית שמטרתה לתאר את התהוות המלוכה בעם ישראל . הספר עוסק במעבר משלטון השופטים ) עלי ושמואל , גיבור י הספר , הם השופטים האחרונים של עם ישראל ( לשלטון המלכים ) שאול ודוד הם המלכים הראשונים של העם . ) חלקו הראשון של הספר מתרכז בתיאור ימיו של שאול , המלך הראשון בישראל . שאול מייצג את המעבר ממשטר השופטים למשטר המלוכה , מעבר לא פשוט כלל וכלל : שאול אמנם ה קים את מוסד המלוכה בישראל , אך באופן אישי נכשל בתפקידו . על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית הוא ל א מי לא את הוראות ה ' שאותן קי בל באמצעות הנביא שמואל ועל כן נענש באיבוד המלוכה . המלוכה בישראל , ששאול ה יה מייסדה , הועברה לאחר . ספר שמואל א ' מסתיים כמעט באותה דרך ש בה הוא התחיל : המנהי ג מת ) שאול בשמואל א ' לא ; עלי בשמואל א ' ד ( ; בניו של המנהיג מתו ) יונתן ומלכישוע ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית