חוק יסוד חופש העיסוק ס”ח התשנ”ד , ; 90 ס”ח התשנ”ז , ; 4 ס”ח התשנ”ח , . 178 עקרונות יסוד . 1 זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . מטרה . 2 חוק-יסוד זה מטרתו להגן על חופש העיסוק כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . חופש העיסוק . 3 כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק , מקצוע או משלח יד . פגיעה בחופש העיסוק . 4 אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש , או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו . תחולה . 5 כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש העיסוק של כל אזרח או תושב . יציבות . 6 אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה , להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים . נוקשות . 7 אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר