דיון בכיתה חוק השבת בתורה : זכור את יום השבת לקדשו . ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך . כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו ספר שמות , פרק כ , פסוקים 10-7 שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך . ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך . וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת . ספר דברים , פרק ה , פסוקים 14-11 . 1 כיצד מנמק כל מקור את הסיבה לשמירת השבת ? . 2 איזה נימוק קרוב יותר להשקפת עולמכם ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר