בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת ( ויקרא כג , ) 42 משימה קבוצתית ויקרא פרק כג , פסוקים לג-לו ; לט-מג וידבר יהוה אל משה לאמר . דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה . ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו . שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו ... אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון . ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים . וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו . בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת . למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם . בספר במדבר פרק כ”ט , יב ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים : דברים פרק טז , פסוקים יג- ט”ו חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך : ושמחת...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר