שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה . הוא היה אומר , על שלשה דברים העולם עומד , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים על העבודה : בתקופתו של שמעון הצדיק פרשו את העבודה כעבודת הקורבנות “ עבודת . ”האל ניתן לראות את הפרשנות הזו גם בדברי הבן הרשע באגדה השואל : ” מהי העבודה הזו לכם ” ? ולמולה הציבו אותם פרשנים את “ העבודה . ”הזרה בתחילת המאה העשרים אימצו לעצמם פועלים יהודיים ותנועות העבודה סיסמאות של : תורה ועבודה כשהם מתייחסים אל העבודה כאל עבודת האדמה . כיום החברה הישראלית חלוקה בפרשנותה למושג עבודה . דתנו רבנן = ] ששנו ( למדו ) חכמינו : [ האב חייב בבנו : למולו , ולפדותו , וללמדו תורה , ולהשיאו אשה , וללמדו אומנות = ] מלאכה , [ ויש אומרים אף להשיטו במים . רבי יהודה אומר : כל שאינו מלמד את בנו אומנות , מלמדו ליסטות = ] שוד . [ ליסטות סלקא דעתך = ] חשבת ?[ אלא כאילו מלמדו ליסטות .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר