. 1 מה תורם הפרט לכלל ומה תורם הכלל לפרט ? . 2 האם קרה לכם בעבר שהרגשתם שבלעדיכם הקבוצה לא הייתה מצליחה לעשות את מה שעשתה , או ההיפך – שאם לא הייתם שייכים לקבוצה לא הייתם מצליחים להגיע להישג אישי ? לפניכם קטעים מתקופות שונות המתייחסים לשאלת היחיד והיחד , קראו אותם , וענו על השאלות שבעקבותיהם : " אם נוטל אדם אגודה של קנים = [ מקלות , ] שמא יכול לשברם בבת אחת ? ואילו נוטל אחת אחת , אפילו תינוק יכול ומשברם ! וכן אתה מוצא , שאין ישראל נגאלים עד שיהיו אגודה אחת " . מדרש תנחומא ( מהדורת שלמה בובר ) נצבים ד " כל ישראל ערבין זה לזה . למה הן דומין ? לספינה שנקרעה בה בית = [ מדור [ אחד . אין אומרים 'נקרע בית אחד בספינה' אלא 'נקרעה כל הספינה כולה "' מדרש אליהו רבה ( מהדורת מאיר איש שלום ) יב " מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל" הפסוק נאמר בכניסה לבית הכנסת , הוא נלקח מדברי בלעם שביקש לקלל את עם ישראל ומצא את עצמו מברך ומהלל את האוהלים של עם ישראל . בהמשך ר' יוחנן אמר שבאמירה זו התכוון בלעם לבתי הכנסת של ישראל , ולכן , הפסוק הזה נאמר על ידי הנכנסים לבית הכנסת . " טובים השנים מן האחד אשר יש להם שכר ט...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר