מחבר : פרופ ' משה סיקרון , מתוך : שרה ומאיר אהרוני ( עורכים ) , מי ומה בישראל . © כל הזכויות שמורות להוצאת מקסם כפר-סבא , . 2003 רמת ההשכלה . אוכלוסיית ישראל מצטיינת ברמת השכלה גבוהה יחסית . חלקה של האוכלוסייה הכולל לימוד במוסד אקדמי מגיע , 24 % -ל ובין בני הגילים 64-25 הוא מגיע . 30 % -ל רמת ההשכלה של אוכלוסיית ישראל מצטיינת בגידול רצוף בעשורים האחרונים , הן כתוצאה מרמת ההשכלה הגבוהה של העולים שהגיעו לישראל בעשורים האחרונים ( בקרב העולים שהגיעו ממדינות חבר העמים לישראל בעשור של שנות , 90-ה שיעור בעלי ההשכלה של 16 שנות לימוד הגיע , 25 % -ל בהשוואה ל 10 % - באוכלוסיית ישראל 1989-ב ערב גל העלייה הגדול ) וכן כתוצאה מהתרחבות מערכת החינוך הישראלית ( כולל הקמת מספר גדול של מכללות . ( רמת ההשכלה ה גבוהה של האוכלוסייה הביאה להעלאת רמת ההשכלה של כוח העבודה הישראלי , שהנו אף גבוה מזה של כלל האוכלוסייה . כוח העבודה הישראלי . כוח העבודה הפוטנציאלי הישראלי , חלקם של בני הגילים 64-15 המהווים 62 % מהאוכלוסייה , נמוך מזה שבארצות המפותחות ( 68 % ) ודומה לזה המצוי בארצות המתפתחות , בהן אחוז גבוה יותר של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית