תכנים : תחומי הידע העיקריים בפרק זה הם סוציולוגיה ודמוגרפיה . חשיבותו גדולה כי הוא הפרק העוסק ישירות ברב תרבותיות ובהטרוגניות של האוכלוסייה בישראל . כדי לחיות יחד בישראל , יש להכיר את ה ' אחר ' ולהטמיע ערכים והתנהגות של סובלנות והתחשבות . התכנים בפרק חושפים קבוצות אוכלוסייה שונות במדינה ומדגישים שלכל קבוצה מאפיינים וצרכים ייחודיים לצד מאפיינים דומים לקבוצות אחרות . הפרק פותח באוכלוסייה היהודית בישראל , עוסק בקבוצות העולים שאפיינו את החברה הישראלית מאז הקמת המדינה ומתעכב על סיפורן של שתי עליות גדולות –זו שהייתה מיד לאחר קום המדינה , והעלייה הרוסית והאתיופית בשנות . 90-ה בהמשך דנים בקבוצת האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל . זוהי ההזדמנות לתלמידים במגזר היהודי בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים -דתיים לערוך היכרות עם אזרחי ישראל הערבים והדרוזים . מרבית התלמידים אינם מודעים לעובדה שהמושג " אזרחים שווי זכויות " חל גם על ערביי ישראל , ויש מקום לחזק את המושג הזה . התלמידים פוגשים ילדים מהיישוב ראמה ( ילדה מוסלמית , ילד נוצרי וילד דרוזי , ( וכך נחשפים לשונות בתוך המגזר הערבי . לצד השונות ( בתוך המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית