פעילות 2 עמוד : 47 תצפית על הסביבה הקרובה שלי התצפית היא סוג של הסתכלות מכוונת , והיא עשויה להעשיר את התלמיד בידיעות על הסביבה ממקור ראשוני . התצפית היא מקור מידע לידע נוסף על המתרחש בסביבה , ידע שנצבר באמצעות הפעלה – חושית ( ראייה , התבוננות ) של התלמיד . אפשר לזהות שני שלבים עיקריים בתצפית : שלב א – בשטח , התמקדות בתיאור הנגלה . רצוי לכוון את התלמיד למרכיבים שונים שעשויים להעשיר את התיאור . שלב ב – עיבוד המידע , העלאת השערות ואף הסקת מסקנות מהעובדות שנצפו ותוארו . למשל : תצפית על מבנים בנוף – גודלם , צבעם , סגנון בנ ייתם וכדומה - תאפשר בשלב השני להסיק כמה מסקנות בקשר לגילו של היישוב , ארצות המוצא של התושבים , ועוד . בדו " ח התצפית שישנו בחוברת בעמוד 47 הדגש הוא על שלב א – התבוננות וכתיבה תיאורית של הדברים הנגלים לעין התלמיד . אנו ממליצים לעבוד על נושא התיאור יחד עם המורה לכישורי שפה שבבית ספרכם . עבודה משותפת עשויה להוביל לרמת ת יאור מפורטת יותר וכך לחזק בו זמנית שתי מיומנויות : תצפית וכתיבה תיאורית . לאחר הכתיבה התיאורית יש מקום לעבור בכיתה לשלב ב – עיבוד והסקת מסקנות . חשוב לשאול א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית