היחידה הראשונה - לחיות יחד בחברה - מורכבת מחמישה פרקים : פרקים ראשו ן – שלישי : עוסקים בקבוצה , יתרונותיה , חסרונותיה , תפקידים בקבוצה והשתייכות לקבוצות שונות פרק רביעי : עוסק בזכויות וחובות בקבוצה ובחברה פרק חמישי : עוסק בכללים וחוקים בקבוצה ובחברה היחידה הראשונה מעלה את הטענה שאנו יצורים חברתיים שחיים יחד במסגרות חברתיות . היחידה מתמקדת בעקרונות הבסיסיים ובערכי היסוד של החיים יחד בקבוצה ובחברה דמוקרטית : חיים יחד בחברה דמוקרטית מושתתים על כבוד לזולת ; שוויון ; סובלנות והתחשבות ; עזרה הדדית , הידברות ופשרות . חיים יחד בחברה דמוקרטית מחייבים הבנה שכל בני האדם נולדו שווים , ומכאן כולם בעלי זכויות אדם טבעיות ובסיסיות . לכל אדם יש גם חובות . חיים יחד בחברה דמוקרטית מחייבים הבנה לגבי עליונותו של החוק ככלי להסדרת החיים בחברה . בחברה דמוקרטית חברי הקבוצה קובעים ביחד את הכללים והחוקים המסדירים את חייהם , וכולם כפופים להם . באמצעות חוברת הפעילוי ו ת התלמידים מוזמנים לבחון ערכים ועקרונות אלו בסביבתם הקרובה . אין הכוונה רק " ללמוד על " ערך מסוים מבחינה תאורטית , אלא לבחון כיצד הוא בא לידי ביטוי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית