125 – 102 בספר הלימוד בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על סוסים : סוס – קטע מידע מעשה בחמור ובסוס - סיפור עם הסוס הזקן - שיר מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומל להוסי בהדרגה את המיל י החדשות למיל ו אישי . סוס – מידע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית