בנאומו לפני ועדת החקירה של האו " ם הדגיש דוד בן גוריון את משמעותם ההיסטורית של החגים , בהיותם סמלים לזיכרונות לאומיים המאחדים את העם היהודי . לעומת זאת , חלק מהיהודים שהתיישבו בארץ ישראל בתחילת המאה ה 20 טענו שהמשמעות החשובה ביותר של החגים היא המשמעות החקלאית , ושהם מעידים על הקשר שבין החקלאי לאדמתו . איזו עמדה באה לידי ביטוי במקורות העתיקים ביותר של העם היהודי , ובמיוחד בתנ " ך ? שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך , כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה . וזבחת פסח לה' אלהיך , צאן ובקר [ ... ] כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך [ ... ] מהחל חרמש , בקמה תחל לספר שבעה שבעות . ועשית חג שבעות לה' אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן , כאשר יברכך ה' אלהיך . ושמחת לפני ה' אלהיך , אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך , והלוי אשר בשעריך , והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך [ ... ] וזכרת כי עבד היית במצרים [ ... ] חג הסכת תעשה לך שבעת ימים , באספך מגרנך ומיקבך . ושמחת בחגך , אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך . שבעת ימים תחג לה' אלהיך [ ... ] כי יב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן