שאלו תלמידיו את רבי דוסתאי ברבי [ בן רבי ] ינאי : מפני מה איש מחזר על [ אחר ] אשה , ואין אשה מחזרת על איש ? [ ענה להם : [ משל לאדם שאבדה לו אבידה , מי מחזר על מי [ מחפש אחרי מי - ?[ בעל אבידה מחזיר על אבידתו . תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא עמוד ב . 19 לפי רבי דוסתאי , מדוע הגבר הוא המחזר אחר האישה ? . 20 קראו פעם נוספת את המקור בבראשית רבה וחשבו מהי ה " אבדה . "  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן