בארץ-ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , וחלוצים , מעפילים ומגנים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית .... מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ; תהא מושתתה על יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חופש דת , מצפון , לשון , חינוך ותרבות ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן