והגישו אדניו ... אל הדלת או אל המזוזה ורצע [ ניקב ] אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם . ( שמות כא , ו . ( רבן יוחנן בן זכאי היה דורש [ מפרש ] את המקרא [ הפסוק ] הזה כמין חומר [ בצורה סמלית : [ מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף ? אמר הקדוש ברוך הוא : אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי " כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים " ( ויקרא כה , נה ) - ולא עבדים לעבדים [ לבני אדם שהם עבדי האל ] והלך זה [ העבד שבחר שלא להשתחרר ] וקנה אדון לעצמו - ירצע . ורבי שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר [ בצורה סמלית : [ מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית ? אמר הקדוש ברוך הוא : דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי " כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם " - ולא עבדים לעבדים . והוצאתים מעבדות לחירות והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע בפניהם . תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כב עמוד ב . 15 על פי רבי יוחנן , מדוע רוצעים את האוזן ולא איברים אחרים ? . 16 מדוע לדעת רבי שמעון ניקוב אוזנו של העבד מתבצע סמוך לדלת ולמזוזת הבית ? . 17 מדוע יש התנגדות גם בתורה וגם אצל חכמים ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן