כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך שמות פרק כ , פסוק יא איש אמו ואביו תיראו ויקרא פרק יט , פסוק ג אי זהו מורא ואי זהו כבוד [ להורים ?[ מורא - לא עומד במקומו [ של ההורה , [ ולא יושב במקומו , ולא סותר את [ חולק על ] דבריו ולא מכריע את דבריו , ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו , אלא אומר אבא מרי [ אדוני ] אי זהו כבוד ? מאכיל ומשקה , מלביש ומכסה , ומוציא ומכניס ומשמשו [ משרת אותו ] בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב , ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו . רמב " ם , משנה תורה , הלכות ממרים פרק ו , הלכה ג  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן