אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל : אף על פי שתמצאו אותה [ את הארץ ] מלאה כל טוב , לא תאמרו נשב ולא ניטע , אלא הוו [ היו ] זהירין [ הקפידו ] בנטיעות , שנאמר : " וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל " ( ויקרא פרק יט , פסוק כג ) כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים , אף אתם נטעו לבניכם , שלא יאמר אדם : אני זקן ולמחר אני מת , ולמה אני יגע בשביל אחרים ? מדרש תנחומא פרשת קדושים , סימן ח . 12 מהו לפי המדרש הציווי שמופיע בפסוק " וכי תבאו . 13 ?" ... מהי הסכנה לעם המוצא את הכול מוכן לפניו בארץ ? . 14 באיזה נימוק משכנע האל את ישראל לטעת למען הדורות הבאים ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן