וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה . ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר . […] ויצמח ה' אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל [ ... ] ויקח ה' אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה . בראשית פרק ב , פסוקים ז-ט , טו . 7 על מה הופקד אדם הראשון ? . 8 יש הרואים את שתי המילים " לעבדה ולשמרה " כסותרות זו את זו . מה דעתכם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן