" ואהבת לרעך כמוך " - רבי עקיבא אומר : זהו כלל גדול [ עיקר שהכל עומד עליו ] בתורה . בן עזאי אומר : " זה ספר תולדת אדם [ ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו "[ ( בראשית ה , א ) - זהו כלל גדול מזה , שלא תאמר הואיל ונתבזיתי [ הושפלתי ] יתבזה חברי עמי , הואיל ונתקללתי יתקלל חברי עמי . אמר רבי תנחומא : אם עשית כן , דע למי אתה מבזה - בדמות אלהים עשה אתו ! ספר האגדה דף תקב , עפ " י תלמוד ירושלמי נדרים פרק ט , בראשית רבה פרשה כד . 13 מהו הכלל של רבי עקיבא ? . 14 מהו הכלל הגדול ממנו לדעת בן עזאי ? . 15 מדוע ביזוי האדם חמור כל כך בעיני רבי תנחומא ? . 16 מהו לדעתכם הכלל הגדול יותר ? זה של רבי עקיבא או זה של בן עזאי ? נמקו את תשובתכם . רבי שמעון בן עזאי תנא בסוף המאה ה1- ותחילת המאה ה2- לספירת הנוצרים , תלמידו וחברו של רבי עקיבא . לפי המסורת מת בטרם עת  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן