במסורת היהודית מובעים הערכים של זכויות האדם בביטויים " כבוד האדם " או " כבוד הבריות " [ הנבראים . [ הפגיעה בכבודו של האדם נחשבת למעשה חמור בהיות האדם צלם אלוהים . הסיפור שלפניכם מתאר מקרה חמור של פגיעה בערך חשוב זה . מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהוא משופע ביותר [ לבוש בהידור רב . [ אמר לו [ רבי ינאי : [ האם יסכים הרב להתארח בביתי ? אמר לו : כן . הכניסו לביתו וכיבדו במאכל ומשקה . לאחר שאכל ושתה האורח ניסה רבי ינאי ללמוד תורה עם האורח . ניסה ללמוד אתו מקרא - ולא ידע האורח . ניסה רבי ינאי ללמוד אתו משנה - ולא ידע . אגדה - ולא ידע . תלמוד - ולא ידע . אמר לו רבי ינאי : נטול את ידיך וברך ברכת המזון . אמר לו האורח : יברך ינאי שאיני יודע לברך ברכת המזון . אמר לו ינאי : יכול אתה לומר מה שאני אומר לך ? אמר לו : כן . אמר לו [ רבי ינאי : [ אמור - אכל כלב מסעודתו של ינאי . . 1 כיצד כינה רבי ינאי את האדם שפגש ? מדוע ? . 2 מדוע לדעתכם אירח רבי ינאי את האדם שפגש וכיבדו במאכל ומשקה ? . 3 רבי ינאי חשב שהאורח הוא רב , אולם גילה שאינו אדם מלומד . כיצד הרגיש  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן