חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני הם אירועים שהותירו רושם בל יימחה בהיסטוריה היהודית . בית המקדש היה מוקד של הזדהות דתית ולאומית ומאות אלפי יהודים נהרו אליו בכל שנה מכל רחבי העולם . לאחר החורבן היו רבים שתחושת האבדן הקשה הביאה אותם לאמונה כי לא ניתן יהיה לשוב לחיים נורמליים . הסיפור שלפניכם מתאר ניסיונות שונים להתמודד עם תוצאות חורבן הבית השני : כשחרב בית המקדש בפעם השנייה רבו פרושין [ סגפנים ] בישראל , שגזרו על עצמם שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין [ כביטויים לאבלות . [ נטפל להן [ החל להתווכח עמם ] רבי יהושע . אמר להן : בניי , מפני מה אין אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין ? אמרו לו : נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח , ועכשיו בטל !? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח , ועכשיו בטל !? אמר להם : אם כך , לחם לא נאכל , שכבר בטלו מנחות ! אמרו לו : אפשר [ להחליף את הלחם ] בפרות . אמר להם : פרות לא נאכל שכבר בטלו ביכורים ! אמרו לו : אפשר בפרות אחרים [ שאינם משבעת המינים . [ אמר להם : מים לא נשתה , שכבר בטל ניסוך המים ! שתקו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן