כל מחלוקת שהיא לשם שמים - סופה להתקיים , ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים . איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים , זו מחלוקת הלל ושמאי . ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו . משנה , מסכת אבות פרק ה , משנה יז . 15 מהי מחלוקת לשם שמים ומהי מחלוקת שאינה לשם שמים ? . 16 מה יהיה סופן של מחלוקת לשם שמים ושל מחלוקת שאינה לשם שמים ? . 17 מדוע יש סוף אחר לשתי המחלוקות ? מחלוקת קרח ועדתו קרח הוא הדמות המרכזית בהתקוממות נגד משה , שפרצה בזמן שהותם של בני ישראל במדבר בצאתם ממצרים ( במדבר , פרקים טז-יז . ( קרח התנגד לסמכותם הדתית של משה ואהרן בטענה " כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנ . או [ תיקחו לכם את תפקידי הכהונה והמנהיגות ] על קהל ה " ' ( במדבר פרק טז , פסוק ג . ( אל קורח נלוו דתן ואבירם משבט ראובן ו250- איש מנכבדי העדה , שהתנגדו למנהיגותו של משה בטענה שמשה העלה את העם ממצרים כדי לשלוט בו ולא כדי להביאו אל ארץ ישראל . מחלוקת לשם שמים  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן