בספרות חז"ל ניתן למצוא סיפורים רבים על הנעשה בין כותלי בית המדרש . מפתיע הדמיון בין המתואר באגדות אלה לבין המציאות המוכרת לנו מבית הספר בימינו . הסיפור שלפנינו מתאר תלמיד המתקשה ללמוד ומורה שאינו מוותר : רבי פרידא , היה לו תלמיד אחד שהיה שונה לו ] חוזר בפניו [ ארבע מאות פעמים , עד שהיה לומד . יום אחד ביקשוהו ] את רבי פרידא [ לדבר מצווה . שנה לו ולא למד ] ולא קלט . ] אמר ] הרב [ לו : מה השתנה הפעם ? אמר לו : מאותה שעה שאמרו לו ] לך , ] לאדוני , שיש דבר מצווה , הסחתי דעתי , וכל שעה אמרתי , עכשיו עומד אדוני ללכת , עכשיו עומד אדוני ללכת . אמר לו ] הרב : ] תן דעתך ואשנה לך . חזר ושנה לו ארבע מאות פעמים נוספות . יצאה בת קול ] הד , קול מו השמים [ ואמרה לו ] לרבי פרידא : ] האם נוח לך שיוסיפו לך ארבע מאות שנים , או שתזכו אתה ובני דורך לעולם הבא ? אמר : שנזכה אני ודורי לעולם הבא . אמר להן הקדוש ברוך הוא : תנו לו זו וזו . מתורגם מהתלמוד הבבלי , מסכת עירובין , דף נד עמוד ב שאלות  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן