במסורת היהודית מיוחס ערך גדול למצוות הצדקה . ואולם , גם בין גדולי החכמים היו שנמנעו מלקיימה , כמו בסיפור שלפניכם : אמרו עליו על רבי טרפון שהיה עשיר גדול , ולא היה נותן מתנות ] צדקה [ לאביונים . פעם אחת מצאו ] פגש בו [ רבי עקיבא . אמר לו ] לרבי טרפון : ] רבי , האם רוצה אתה שאקנה עבורך קרקעות ? אמר לו : כן . מיד עמד רבי טרפון ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב . נטל רבי עקיבא את הדינרים וחילקן לעניים . לימים מצאו רבי טרפון . אמר לו : עקיבא , היכן הקרקעות שקנית עבורי ? תפס עקיבא בידו של רבי טרפון והביאו לבית המדרש והביא ] לפני הלומדים [ ספר תהלים והניחו בפניהן . והיו הולכין וקורין ] וקוראים [ עד שהגיעו לפסוק זה : " פזר נתן לאביונים , צדקתו עמדת לעד , קרנו תרום בכבוד" ( תהלים קיב , ט . ( עמד רבי טרפון ונשקו ] לרבי עקיבא . ] אמר לו : רבי , אלופי . רבי - בחכמה , ואלופי - בדרך ארץ . על פי מסכת כלה , פרק א שאלות . 1 מדוע לדעתכם , נמנע רבי טרפון מנתינת צדקה ? . 2 כיצד אילץ רבי עקיבא את רבי טרפון לתת מכספו לצדקה ? מה דעתכם על מעשה זה ? . 3 מה למד רבי טרפון כששמע את הפסוק מתהלים ? ומדוע שינה את דעתו ב...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן