( א ) בעשרה מאמרות נברא העולם . ומה תלמוד לומר , והלא במאמר אחד יכול להבראות , אלא להפרע מן הרשעים , שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות , ולתן שכר טוב לצדיקים , שמקימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות . ( ב ) עשרה דורות מאדם עד נח , להודיע כמה ארך אפים לפניו , שכל הדורות היו מכעיסין ובאין , עד שהביא עליהם את מי המבול . ( ג ) עשרה דורות מנח ועד אברהם , להודיע כמה ארך אפים לפניו , שכל הדורות היו מכעיסין ובאין , עד שבא אברהם אבינ ? וקבל שכר כלם . ( ד ) עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכלם , להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו . ( ה ) עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים , ועשרה על הים . ( ו ) עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים , ועשר על הים . ( ז ) עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר , שנאמר : " וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי" ( במדבר יד , כב . ( ( ח ) עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש : לא הפילה אשה מריח בשר הקדש , ולא הסריח בשר הקדש מעולם , ולא נראה זבוב בבית המטבחים , ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכפרים , ולא כבו גשמים אש של עצי המערכה , ולא נצחה הרוח את עמוד העשן ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן