בספרו ההלכתי , ' משנה תורה , ' עוסק הרמב"ם גם בענייני מידות ועיצוב הנפש והאופי . בהלכות שלפנינו , הוא נוגע בקנאה , בתאווה ובכבוד ובדרכים הראויות להתמודד עם רגשות ומידות מזיקות אלו . לא יהא אדם ] ... [ לא בעל קנאה ולא בעל תאוה ולא רודף אחר הכבוד . כך אמרו חכמים : הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם . כללו של דבר : ילך במידה הבינונית שבכל דעה ודעה , עד שיהיו כל דעותיו מכוונות באמצעות ] באמצע , ] והוא ששלמה אמר : "פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו" ( משלי ד כו . ( שמא יאמר אדם : הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן , ומוציאין את האדם מן העולם , אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון ] לקצה השני , ] עד שלא יאכל בשר , ולא ישתה יין , ולא יישא אשה , ולא ישב בדירה נאה , ולא ילבש מלבוש נאה , אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן , כגון כהני העובדי כוכבים – גם זה דרך רעה היא , ואסור לילך בה . המהלך בדרך זו נקרא חוטא ] ... [ לפיכך ציוו חכמים , שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד ] ... [ כך אמרו חכמים : לא דייך מה שאסרה תורה , אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים !? רמב"ם , משנה תורה , ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן