רגשות הקנאה , התאווה והכבוד מניעים סיפורים רבים . לפניכם אחת מאגדות חז"ל שדמויותיה מונעות על ידי רגשות אלו . באמצעותה נעמיק בדרכים שבהן פועלים רגשות אלה ובהשלכותיהם על בני האדם ועל היחסים ביניהם . מעשה באדרינוס המלך שהיה בדרכו למלחמה . מצא בדרך זקן אחד שהיה נוטע נטיעות תאנים . אמר לו אדרינוס : בן כמה שנים אתה עכשיו ? אמר לו : בן מאה שנה . אמר לו : אתה זקן בן מאה שנה עומד וטורח ונוטע נטיעות , וכי סבור אתה לאכול מהן ? אמר לו : אדוני המלך , הריני נוטע , אם אזכה אוכל מפירות נטיעותי , ואם לאו - כשם שיגעו אבותי לי כך אני יגע לבני . עשה ] השתתף [ אדרינוס שלוש שנים במלחמה וחזר . מצא לאותו זקן באותו מקום . מה עשה אותו זקן ? נטל סלסלה ומלא אותה ביכורי תאנים יפות וקרב לפני אדרינוס . אמר לפניו : אדוני המלך , קבל מן עבדך . אני הוא אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך עומד ונוטע , הרי כבר זיכני ] בירך אותי [ המקום ] אלוהים [ לאכול מפירות נטיעותי , ואלו שבתוך הסלסלה - מהם . מיד אמר אדרינוס לעבדיו : טלו את הסלסלה ממנו ומלאו אותה זהובים . עשו כך . נטל הזקן את הסלסלה מלאה זהובים והלך לביתו , והחל משתבח ] מתגאה ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן