המשנה שקראנו מציינת כי לעם ישראל בלבד ניתנה התורה , ובגללה זכה בחביבות מיוחדת . במדרש שלפניכם מובעת עמדה שונה על אודות הקשר שבין התורה ואומות העולם : ניתנה תורה דימוס ] באופן חופשי , ] פרהסייא ] ברוב עם , ] במקום הפקר , שאילו ניתנה בארץ ישראל , היו אומרים לאומות העולם : אין להם חלק בה . לפיכך ניתנה במדבר , דימוס , פרהסייא , במקום הפקר – וכל הרוצה לקבל יבוא ויקבל . שאלות . 1 מדוע ניתנה תורה במדבר ולא בארץ ישראל ? . 2 לפי המדרש התורה ניתנה באופן שכל מי שרוצה בה יוכל לקבלה . האם מכאן אפשר להסיק שישראל שווים לשאר העמים ? . 3 מה ההבדל בין הנחת היסוד שעליה מתבסס המדרש על קבלת התורה במדבר לבין דברי המשנה " חביבין ישראל , שנתן להם כלי חמדה ? " מכילתא דרבי ישמעאל , פרשת יתרו , א מכילתא ? מדרש תנאים לספר שמות מהמאות הראשונות לספירה . בידינו מצויים שני חיבורים חלקיים המכונים ' מכילתא , ' ככל הנראה משני בתי מדרש שונים : ' מכילתא דרבי ישמעאל' מבית מדרשו של רבי ישמעאל , ומכילתא דרשב"י , רבי שמעון בר יוחאי , מבית מדרשו של רבי עקיבא .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן