לאור דברי המשנה על הצורך להתפלל לשלום המלכות , ובהמשך למנהגיהן של קהילות יהודיות רבות בתפוצות להתפלל לשלום השלטון המקומי , התקינו הרבנים הראשיים לישראל בשנת , 1948 הרב יצחק הרצוג והרב בן ציון עוזיאל , תפילה לשלומה של מדינת ישראל . תפילה זו נאמרת היום ברוב בתי הכנסת הדתייםלאומיים בישראל ובחוץ לארץ : אבינו שבשמים , צור ישראל וגואלו , ברך את מדינת ישראל , ראשית צמיחת גאלתנו . הגן עליה באברת חסדך , ופרש עליה סכת שלומך , ושלח אורך ואמתך לראשיה , שריה ויועציה , ותקנם בעצה טובה מלפניך . חזק את ידי מגני ארץ קדשנו , והנחילם אלהינו ישועה ועטרת נצחון תעטרם , ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה . ואת אחינו כל בית ישראל פקד-נא בכל ארצות פזוריהם , ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך ולירושלים משכן שמך , ככתוב בתורת משה עבדך : "אם יהיה נדחך בקצה השמים , משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך . והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה , והיטבך והרבך מאבתיך [ " דברים ל , ד-ה . ] ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך , ולשמר את כל דברי תורתך . ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך לפדות מחכי קץ ישועתך . הופע בהדר גאון עזך על כל...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן