( א ) עקביא בן מהללאל אומר : הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה . דע מאין באת , ולאן אתה הולך , ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון . מאין באת - מטפה סרוחה . ולאן אתה הולך - למקום עפר רמה ותולעה . ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון - לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . ( ב ) רבי חנינא סגן הכהנים אומר : הוה מתפלל בשלומה שלמלכות , שאלמלא מוראה , איש את רעהו חיים בלעו . ( ג ) רבי חנניה בן תרדיון אומר : שנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה , הרי זה מושב לצים , שנאמר : " ובמושב לצים לא ישב" ( תהלים א , א . ( אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה , שכינה שרויה ביניהם , שנאמר : "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחשבי שמו" ( מלאכי ג , טז . ( אין לי אלא שנים . מנין שאפלו אחד שיושב ועוסק בתורה , שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר' שנאמר : "ישב בדד וידם כי נטל עליו" ( איכה ג , כח . ( ( ד ) רבי שמעון אומר : שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה , כאלו אכלו מזבחי מתים , שנאמר : " כי כל שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום" ( ישעיה כח , ח . ( אבל שלשה שאכלו על שלח...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן