לפניכם קטע מתוך הלכות תלמוד תורה מספרו של הרמב"ם ' משנה תורה . ' בהלכות תלמוד תורה דן הרמב"ם לא רק בעצם הציווי ללמוד תורה , אלא גם בדרך הלימוד הראויה וביחס הראוי כלפי לימוד התורה . בהקשר זה עוסק הרמב"ם במתח שבין לימוד תורה להתפרנסות ממלאכה . כל המשים על לבו ] המעלה בדעתו , החושב [ שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה , ויתפרנס מן הצדקה – הרי זה חילל את השם , וביזה את התורה , וכיבה מאור ] אור [ הדת , וגרם רעה לעצמו , ונטל ] והסיר [ חייו מן העולם הבא , לפי ] מאחר [ שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה . אמרו חכמים : ] ... [ אל תעשם ] את דברי התורה [ עטרה להתגדל בהן ] כתר שיכבד אותך , ] ולא קורדום ] קרדום . מעדר [ לחפור בהן ( מסכת אבות , פרק ד , משנה ז . ( ועוד ציוו ואמרו : אהוב את המלאכה , ושנא את הרבנות ( מסכת אבות , פרק א , משנה י . ( וכל תורה שאין עמה מלאכה , סופה בטילה וגוררת עוון . וסוף אדם זה , שיהא מלסטם ] שודד [ את הבריות . מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו . ומידת חסידים הראשונים היא ] וזו הייתה התנהגותם של החסידים בדורות קודמים , ] ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא , ש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן