בחלקה הראשון מתייחסת המשנה שלפניכם לשני נושאים הקשורים זה לזה : חשיבותו של השילוב בין תלמוד תורה ודרך ארץ ובין תורה ומלאכה . מהי ' דרך ארץ' וכיצד משלבים בין דרך ארץ ולימוד תורה ? ומדוע תורה בלי מלאכה היא דבר שלילי ומסוכן ? במהלך לימוד המשנה נברר שאלות אלה , ונבדוק את עמדתנו ביחס לגישה המובעת במשנה . המשנה . 1 רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר : . 2 יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ , שיגיעת שניהם משכחת עון . . 3 וכל תורה שאין עמה מלאכה , סופה בטלה וגוררת עון . . 4 וכל העמלים עם הצבור , יהיו עמלים עמהם לשם שמים , . 5 שזכות אבותם מסיעתם וצדקתם עומדת לעד . . 6 ואתם , מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם . ביאור . 2 יפה ראוי . שיגיעת שניהם ההתייגעות , העיסוק המרובה בתורה ובדרך ארץ כאחד . משכחת עון משכיחה מהחטא . . 3 סופה בטלה בסופו של דבר היא עתידה להתבטל , להפוך לחסרת ערך . וגוררת מביאה לידי . עון חטא , עברה . . 4 העמלים העובדים , המשרתים . עם הצבור את העם . עמהם אתם . לשם שמים לא לטובתם הפרטית אלא למען מטרה נעלה . . 5 שזכות אבותם צדקתם אבותיהם . מסיעתם עוזרת להם . וצדקתם מעשי הצדק והצדקה שהם ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן