( א ) רבי אומר : איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם – כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם . והוה זהיר במצוה קלה כבחמורה , שאין אתה יודע מתן שכרן שלמצות . והוה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה , ושכר עברה כנגד הפסדה . הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה : דע מה למעלה ממך , עין רואה ואזן שומעת , וכל מעשיך בספר נכתבים . ( ב ) רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר : יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ , שיגיעת שניהם משכחת עון . וכל תורה שאין עמה מלאכה , סופה בטלה וגוררת עון . וכל העמלים עם הצבור , יהיו עמלים עמהם לשם שמים , שזכות אבותם מסיעתם וצדקתם עומדת לעד . ואתם , מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם . ( ג ) הוו זהירין ברשות , שאין מקרבים לו לאדם אלא לצרך עצמם . נראים כאוהבים בשעת הנאתם , ואין עומדים לו לאדם בשעת דחקו . ( ד ) הוא היה אומר : עשה רצונו כרצונך , כדי שיעשה רצונך כרצונו . בטל רצונך מפני רצונו , כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך . ( ה ) הלל אומר : אל תפרוש מן הצבור . ואל תאמן בעצמך עד יום מותך . ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו . ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע , שסופו להשמע . ואל תאמר לכשאפנה אשנ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן