יש שקשה לשלושת יסודות העולם : דין , אמת ושלום , לדור בכפיפה אחת . לפעמים משתלט אחד היסודות , והשניים האחרים נבלעים . על חשיבותו של האיזון בין הערכים השונים ועל הקושי בהשגתו נלמד מהסיפור הבא . אמר רבא : בתחילה חשבתי שאין אמת בעולם . עד שפעם אחת סח לי אחד החכמים ורב טבות שמו , שגם אילו נתנו לו את כל חללו של עולם לא היה משנה בדיבורו ] משקר . ] פעם אחת , הזדמן רב טבות למקום אחד , וקושטא ] אמת [ שמו , ובני המקום לא היו משנים בדיבורם , ואיש לא מת שם קודם זמנו . נשא אשה מהם ונולדו לו ממנה שני בנים . יום אחד הייתה יושבת אשתו וחופפת ראשה . באה שכנתה , דפקה בדלת . חשב לעצמו רב טבות : לא דרך ארץ לומר היכן היא . אמר לשכנה : אינה כאן . מתו לו שני הבנים . באו אנשי המקום לפניו , אמרו לו : מה זה ? אמר להם : כך היה מעשה . אמרו לו : בבקשה ממך , צא ממקומנו ולא תגרה בנו את המוות . על פי תלמוד בבלי , מסכת סנהדרין , דף צז עמוד א  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן