בתלמוד הבבלי מובאים סיפורים רבים , שבהם מתוארת דמותו של הלל כאוהב את הבריות וכמי שמקרבן לתורה , כמו בסיפור שלפניכם : מעשה בנכרי ] גוי , שאינו יהודי [ אחד , שבא לפני שמאי . אמר לו ] הנכרי לשמאי : ] גיירני ] גייר אותי , הפוך אותי ליהודי [ על מנת ] בתנאי [ שתלמדני כל התורה כולה , כשאני עומד על רגל אחת . דחפו באמת הבניין ] כלי מדידה של בנאים [ שבידו . בא לפני הלל , גייר . ? אמר לו ] הלל : ] מה ששנאוי עליך לא תעשה לחברך – זוהי כל התורה כולה . והשאר פירוש הוא – לך למד . מתורגם מן התלמוד הבבלי , מסכת שבת , דף לא עמוד א שאלות . 1 מהו ההבדל בין הגישה של הלל לגישתו של שמאי אל הנכרי שבא להתגייר ? . 2 במשנה שלמדנו מצוינים שלושה ערכים : אהבת השלום , רדיפת השלום וקירוב הבריות לתורה . א . אילו מבין הערכים המוזכרים במשנה באים לידי ביטוי בסיפור ? הסבירו . ב . כיצד ערכים אלו משפיעים על יחסו של הלל לנכרי ? . 3 " מה ששנאוי עליך לא תעשה לחבריך – זוהי כל התורה כולה , והשאר פירוש הוא " ... א . הסבירו בלשונכם משפט זה . ב . במה דומה עיקרון זה לערכים שבמשנה , ומה הוא מוסיף על הנאמר במשנה ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן