מסורת ידועה מתארת את דרכו של אהרן בהבאת שלום כך : שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה הלך אהרן וישב לו אצל אחד מהם , ואמר לו : בני , ראה חברך מהו אומר , מטרף את לבו ] מצטער מאוד [ וקורע את בגדיו ] מרוב צער [ ] ו [ אומר : "אוי לי היאך ] איך [ אשא את עיני , ואראה את חברי !? בושתי הימנו ] מתבייש אני ממנו , ] שאני הוא שסרחתי עליו ] שפגעתי בו . "] הוא ] אהרן [ יושב אצלו , עד שמסיר קנאה מלבו . והולך אהרן ויושב לו אצל האחר ואומר לו : בני ראה חברך מהו אומר , מטרף את לבו וקורע את בגדיו ואומר : " אוי לי היאך אשא את עיני , ואראה את חברי !? בושתי הימנו , שאני הוא שסרחתי עליו . " הוא יושב אצלו , עד שמסיר קנאה מלבו . וכשנפגשו ] שני האנשים המסוכסכים [ זה בזה , גיפפו ] חיבקו [ ונשקו זה לזה . אבות דרבי נתן , נוסח א , פרק יב  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן