מה נלמד ? אנך למיתר ממרכז המעגל המרחק של מיתר ממרכז המעגל בניות : חציית זווית , אנך לישר מנקודה מחוץ לישר ומנקודה על הישר . 1 הקטע DE בסרטוט הוא מיתר במעגל שמרכזו . C הקטע CF הוא אנך ממרכז המעגל למיתר . DE א . הוכיחו : CF 1 חוצה את המיתר CF 2 . DE חוצה את הזווית המרכזית הנשענת על המיתר . DE CF 3 מחלק את הקשת המתאימה למיתר DE לשתי קשתות שוות : . DF = FE ב . 1 האם הטענות שהוכחתם בסעיף א מתקיימות במעגל הנתון לכל מיתר וקטע המאונך אליו ממרכז המעגל ? הסבירו . 2 האם הטענות שהוכחתם בסעיף א מתקיימות לכל מיתר וקטע המאונך אליו ממרכז המעגל בכל מעגל ? אם כן - נמקו , ונסחו משפט מתאים . אם לא - הציגו דוגמה נגדית . משפט אנך ממרכז המעגל למיתר חוצה את המיתר , את הזווית המרכזית המתאימה למיתר ואת הקשת המתאימה למיתר . 2 במעגל שמרכזו A הקטע AD מאונך למיתר BC ( ראו סקיצה . ( א . חשבו את רדיוס המעגל אם נתון : 8 ס " מ 3 , BC = ס " מ AD = ב . חשבו את אורך המיתר BC אם נתון : 5 ס " מ , AD = רדיוס המעגל הוא 13 ס " מ . ג . חשבו את רדיוס המעגל אם נתון : 12 ס " מ 8 , BC = ס " מ AD =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית