* ב"צ דינור , "פרשת גדעון , " בתוך : עיונים בספר שופטים , ירושלים , תשכ"ו , עמ' * . 283-281 י' דישון , "גדעון וראשית המלוכה , " בתוך . י תרביץ , מא , תשל '' ב , עמ' * . 268-255 א' מלמט , "מלחמת גדעון במדין , " בתוך י' ליוור ( עורך , ( היסטוריה צבאית של ארץ ישראל בימי המקרא , תל אביב , תשכ '' ד , עמ' . 123-110  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית