* י"מ גרינץ , "שופטים א , "' בתוך . ? י"מ גרינץ וי' ליוור ( עורכים , ( ספר סגל ירושלים , תשכ"ה , עמ' * . 71-42 מ' ויינפלד , "על שני מבואות לתקופת השופטים , " בתוך f מיהושע ועד יאשיהו , ירושלים , תשנ"ב , עמ' . 99-85 * נ' נאמן , "פרשת כיבוש הארץ בספר יהושע , " בתוך ? נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל , ירושלים , תש"ן , עמ' . 336-328  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית