* ט' אישידה , "שופט , שופטים , " בתוך ו אנציקלופדיה מקראית , כרך ז , ירושלים , תשל"ו , עמ' * . 583-577 י' אמית , "' איש ישראל וסירוב גדעון למלוך , " בתוך ] שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום , יא , תשל"ז , עמ' * . 31-25 מ' בובר , מלכות שמים : עיונים בספרי שופטים ושמואל , ירושלים , תשכ"ה . * א' מלמט , "מנהיגות כריזמאטית בספר שופטים , " בתוך ו ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , תשמ"ג , עמ' . 184-128  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית