* א' מלמט , "ימי השופטים , " בתוך י ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , תשמ"ג , עמ' * . 127-81 נ' נאמן וי' פינקלשטיין ( עורכים , ( מנוודות למלוכה - היבטים ארכיאולוגיים והיסטוריים על ראשית ישראל ( מבחר מאמרים בנושאי ארכיאולוגיה וסינתזות היסטוריות מקיפות על תקופת השופטים , ( ירושלים , תש"ן . * י' פינקלשטיין , הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים , תל אביב , תשמ"ו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית