* י' אהרוני , התנחלות שבטי ישראל בגליל העליון , ירושלים , תשי"ז . * ב' מזר , "ערי נחלת דן , " ערים וגלילות בארץ ישראל - מחקרים טופוגרפיים - היסטוריים , ירושלים , תשל"ו , עמ' . 100-92 * נ' נאמן , "נחלות שבטי ישראל ממערב לירדן וגבול הארץ הנשארת , " ארץ ישראל טז , תשמ"ב , עמ' * . 158-152 נ' נאמן , "נחלתם והתנחלותם של בני שמעון בדרום הארץ , " בתוך י י' זקוביץ' וא' רופא ( עורכים , ( ספר יצחק אריה זליגמן א , ירושלים , תשמ"ג , עמ' . 136-111 * ג' גליל , "מחוזות ההר של ממלכת יהודה , " ציון מט , תשמ"ד , עמ' * . 224-205 ג' גליל , "נחלת שבט דן י היקפה ותולדותיה , " תרביץ נד , תשמ"ה , עמ' * . 19-1 ג' גליל , "גבע , בית דגון והגבול בין נחלת אשר לנחלת זבולון , " קתדרה , 57 תשנ"א , עמ' . 18-3 * ר' פרנקל , "נחלת שבט אשר : אתרים וגבולות , '' קתדרה , 91 תשנ '' ט , עמ' * . 30-7 צ' גל , "גבול יפתחאל - הגבול בין אשר לזבולון , " קתדרה , 1988 , 50 עמ' * . 30-27 צ' גל , הגליל התחתון - גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא , תל אביב , . 1990  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית