* י' פינקלשטיין , הארכיאולוגיה של תקופת ההתנחלות והשופטים , תל אביב , תשמ"ו . * עי מזר , מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא , יחידה , 8 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב , תש"ן . ניתוח היסטורי של פרשת הכיבוש וההתנחלות על בטיט ניתוח התיאור המקראי והממצא הארכיאולוגי * י' אחרוני " , ההיאחזות וההתנחלות , " בתוך ' ב' מזר ( עורך , ( ההיסטוריה של עם ישראל , כרך שני ל האבות והשופטים , תשכ"ז , עמ' 217-200 ( והערות בעמי . ( 349-346 * בי מזר " , יציאת מצרים וכיבוש הארץ , " בתוך : כנען וישראל - מחקרים היסטוריים , ירושלים , תשל"ד , עמ' . 120-93 * ב' מזר , "פרשת ההתנחלות בהר ישראל , " ארץ ישראל טו - ספר י' אהרוני , תשמ"א , עמ' . 150-145 הופיע גם כ"ההתנחלות הישראלית בחבל ההר , " בתוך : חפירות ותגליות - מסות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל , ירושלים , עמ' . 154-143 * א' מלמט , ישראל בתקופת המקרא , ירושלים , תשמ"ג , עמ' * . 80-49 נ' נאמן , "מערך ערי הממלכה הכנעניות בתקופת הברונזה המאוחרת ונחלות שבטי ישראל , " תרביץ נה , תשמ"ו , עמ' . 488-463 * נ' נאמן , "פרשת כיבוש הארץ בספר יהושע ובמציאות ההיסטורית , " ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית