. 1 לימוד בשיטה אינטר-דיסציפלינרית - המקרא כציר מרכזי ללימוד מקצועות נוספים , כגון - מולדת , מורשת , לשון וספרות . . 2 פיתוח מושגים - דיון במושגים העולים מן המקרא שיש להם משמעות בחיי התלמידים , ודיון בהם גם כסוגיות אקטואליות , מוסריות וערכיות . . 3 הוראת החינוך הלשוני וטיפוח האוריינות באמצעות הטקסט המקראי ובאמצעות פיתוח המושגים . ספר לימוד זה הוא המשך ישיר של לימודי המקרא בבית הספר היסודי , מבחינת תפיסת המהות ומבנה הדעת של המקרא , העקרונות להוראתו ומטרות הוראת המקצוע . הקפדנו להתאים את החומר הנלמד בספר למטרות , ליעדים ולמבנה הדעת , כפי שצוינו בתכנית הלימודים של משרד החינוך . כמו כן הושם דגש רב על פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במק רא ולהבנת הכתוב על משמעויותיו השונות . הדגשנו את הטיפול בלשון המקרא כרובד קדום של העברית ( אוצר מילים ותחביר ) והקפדנו לדרוש מהלומדים להשתמש באמצעי עזר למיניהם י מילון , אטלס , מאגרי מידע ממוחשבים ומתוקשבים וכדומה . אחת ממטרות העל של התכנית שלנו היא "טיפוח אזרח בעל ערכים יהודיים , ציוניים וכלל עולמיים" או בלשון תכנית הלימודים ו "הכרת חשיבותו של המקרא בהת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית